O nas

Pracownia Literatury Renesansu powołana do życia została przez Rektora UJ 1 listopada 2012 kontynuuje działalność Ośrodka Badań nad Renesansem (2004-2012).

 

Do zadań Pracowni należy w szczególności:

1) prowadzenie strony internetowej Biblioteki Literatury Staropolskiej i Nowołacińskiej (neolatina.bj.uj.edu.pl);

2) przygotowanie edycji krytycznej Dzieł łacińskich Jana Kochanowskiego;

3) organizacja i współorganizacja comiesięcznych wykładów a także konferencji specjalistycznych;

4) współpraca z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami badawczymi zajmującymi się studiami nad renesansem i literaturą nowołacińską;

5) rozpoznawanie najbardziej istotnych potrzeb w zakresie badań nad literaturą polskiego renesansu i inspirowanie działań zmierzających do wypełnienia tych luk;

6) szkolenie kadry w zakresie studiów nad renesansem i edycji zwłaszcza nowożytnych tekstów łacińskich;

7) spełnianie funkcji forum i punktu kontaktowego dla badaczy renesansu reprezentujących poszczególne dyscypliny filologiczne i historyczne;

8) inspirowanie prac przekładowych najważniejszych dzieł literatury klasycznej i nowożytnej na język polski.